REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ   

EUROPäISCHE REISEVERSICHERUNG AG ODDZIAŁ W POLSCE

 

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków zawierania umowy ubezpieczenia za pośrednictwem strony internetowej, a w szczególności wskazanie danych identyfikujących podmiot oferujący zawarcie umowy ubezpieczenia, informacje o kosztach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia, o prawie właściwym dla zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, sposobie jej rozwiązywania oraz trybie dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia.

 

1.                   UBEZPIECZYCIEL

a.       FIRMA: Europäische Reiseverischerung AG Oddział w Polsce (zwany dalej EUROPEJSKIE),

b.      Adres siedziby: 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 101/102,

c.       Nazwa organu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

d.      Numer Rejestru Przedsiębiorców KRS: 0000214412,

e.       Dane instytucji udzielającej zezwolenie: zezwolenie wydane przez  Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungaufsicht (Niemcy), zaaprobowane w Polsce: Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, decyzja z dnia 22.10.2004

f.        Numer identyfikacji podatkowej: NIP 204-00-00-303

g.      Adres elektroniczny: poczta@europejskie.pl

                         

2.                   Postanowienia ogólne

2.1.

Na podstawie art.8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Europejskie ustalają niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.

2.2.

Regulamin określa zasady świadczenia przez Europejskie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie pod adresem https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Europejskie/ a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.3.

Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część zawieranych przez Europejskie z Usługobiorcą (Klientem) umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.4.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Doc/Europejskie/Regulamin.html w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

2.5.

W sprawach, których Regulamin nie reguluje, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), Ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 123, poz. 1151 z późniejszymi zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.


2.6.

Zakazane jest przesyłanie przez Usługobiorcę do Europejskich informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści Europejskie może wystąpić na drogę prawną, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego (roszczenie odszkodowawcze od Usługobiorcy).

 

3.                   Informacje o procesie zawarcia umowy ubezpieczenia, języku i prawie właściwym.

3.1.

Zasady zawarcia umowy ubezpieczenia, okres na jaki może zostać zawarta umowa, oraz warunki jej wykonywania w tym: prawa i obowiązki obu stron umowy ubezpieczenia, opis świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia i tryb dochodzenia roszczeń w związku z zajściem zdarzenia objętego ubezpieczeniem, określone są w OWU stanowiących integralną część powyższego Regulaminu.

3.2.

Umowa ubezpieczenia jest zawierana w języku polskim. Język polski jest stosowany w relacjach z Klientem także po zawarciu umowy ubezpieczenia.

3.3.

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w oparciu o polskie przepisy prawa, które mają zastosowanie do relacji pomiędzy Europejskimi a Klientem przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak również mają zastosowanie do jej wykonywania;

3.4

Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na warunkach określonych w OWU, z zastrzeżeniem, że okres ubezpieczenia może rozpocząć się nie wcześniej niż z początkiem drugiej doby licząc od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

3.5

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest wygenerowanie przez system numeru polisy i wysłanie stosownego potwierdzenia pocztą elektroniczną na adres Klienta.

3.6

Wygenerowanie numeru polisy następuje pod warunkiem, że czynności: wprowadzenie przez Klienta danych do kalkulatora składki, złożenie oferty przez Europejskie oraz przyjęcie oferty przez Klienta zostaną dokonane w trakcie jednej transmisji.

3.7.

W celu zawarcia Umowy należy, po zalogowaniu do systemu transakcyjnego i po zapoznaniu się z ofertą ubezpieczeń oraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń, zwanymi dalej OWU, wprowadzić wymagane dane do kalkulatora składki, za pomocą którego obliczana jest wysokości składki.

3.8.

Po wyliczeniu składki oferta Europejskich stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, która wiąże ubezpieczyciela pod warunkiem, że zostanie niezwłocznie przyjęta przez Klienta. Przyjęcie oferty następuje poprzez przesłanie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. W tym celu należy wybrać opcję „Kupuję” oraz dokonać płatności składki w formie przelewu elektronicznego lub płatności przy użyciu karty kredytowej.

3.9.

Klient jest zobowiązany przedstawić we wniosku prawidłowe dane. Za niewłaściwe, błędne, nieprawdziwe bądź niekompletne wypełnienie danych odpowiedzialność ponosi Klient.

3.10.

Podczas wypełniania wniosku istnieje możliwość skorzystania z pomocy kontekstowej, która uruchamia się po kliknięciu w pole opisu.

 

4.                   Informacje o składce i pozostałych kosztach związanych z umową ubezpieczenia.

4.1.

Wysokość należnej z tytułu umowy składki ubezpieczeniowej zostaje ustalona na podstawie taryfy obowiązującej w dniu wypełniania wniosku w oparciu o kalkulator składki dostępny na stronie internetowej, po wprowadzeniu do kalkulatora niezbędnych danych.

4.2.

Wskazanie kosztów i opłat obciążających ubezpieczającego, wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia oraz zasady ich zapłaty określone zostały we wniosku oraz OWU, stanowiących integralną część powyższego Regulaminu.

 

 

5.                   Informacje o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia, gwarancjach wykonania umowy ubezpieczenia, oraz trybie dochodzenia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia.

5.1.

Informacje o prawie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, prawie i sposobie odstąpienia od umowy ubezpieczenia, sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem umowy ubezpieczenia, oraz sposobie składania skarg i zażaleń, zawarte są w OWU stanowiących integralną część powyższego Regulaminu.

5.2.

Strony dopuszczają możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy ubezpieczenia w sądzie polubownym, utworzonym przy Rzeczniku Ubezpieczonych - Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, działającym zgodnie z jego regulaminem, po uprzednim wyrażeniu woli przez Europejskie na rozpatrzenie sporu przez wyżej wymieniony sąd polubowny.

 

6.                   Tryb dochodzenia roszczeń, tryb postępowania reklamacyjnego.

6.1

Sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania lub świadczenia określone zostały w OWU.

 

7.                   Wymagania techniczne i polityka bezpieczeństwa.

7.1

Warunkiem prawidłowego korzystania z serwisu polisa on-line jest dostęp do Internetu, komputer PC, przeglądarka WWW z aktywną opcją SSL.

7.2

Ochrona systemów transakcyjnych i transmisji danych

a) Europejskie stosuje najnowocześniejsze zabezpieczenia gwarantujące całkowite bezpieczeństwo przy korzystaniu z usług i systemów informatycznych. Polityka bezpieczeństwa obejmuje w szczególności:

·         Ochronę środków i transakcji

·         Ochronę danych osobowych przekazywanych do Europejskich

b) elementami bezpiecznej polityki są :

·         szyfrowanie transmisji pomiędzy klientem i ubezpieczycielem za pomocą protokołu transmisji SSL o długości klucza 128 bit.

·         ochrona danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą
Dane gromadzone w serwisie internetowym mają postać danych osobowych i kontaktowych wprowadzonych przez użytkownika poprzez gotowe formularze jak również w postaci wpisów w logach na serwerze, adresów IP, plików cookies itp.

 

8.                   Postanowienia końcowe

8.1.

Europejskie zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie w dowolnym terminie.

8.2.

Zmiany w nowym Regulaminie będą doręczane Usługobiorcy poprzez ich publikację/umieszczenie na stronie internetowej https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Europejskie/

8.3.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2007 r.