Regulamin zakupu on-line legitymacji ISIC oraz ISIC-PTSM
w systemach transakcyjnych Voyagera

§ 1 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. . Stowarzyszenie Almatur (zwane dalej Almatur) z siedzibą 00-585 w Warszawie, ul. Bagatela 10/10 wpisane przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000190203, nr NIP 525-11-11-745, nr Regon 010624069 prowadzi stronę internetową www.isic.pl.
 2. Za pośrednictwem strony prowadzonej przez Almatur można nawiązać członkostwo w Stowarzyszeniu Almatur potwierdzone wydaniem międzynarodowej legitymacji studenckiej ISIC lub ISIC-PTSM – International Student Identity Card.
 3. Członkiem stowarzyszonym Stowarzyszenia Almatur może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 12 lat i jest uczniem lub studentem studiów wyższych.
4.1.
Kandydat na członka stowarzyszonego Stowarzyszenia Almatur uzyskuje członkostwo po złożeniu deklaracji członkowskiej wg wzoru określonego przez Stowarzyszenie oraz opłaciła składkę członkowską w wysokości zależnej od wybranego wariantu legitymacji ISIC potwierdzającego członkostwo zgodnie z pkt. 4 niniejszego regulaminu. Złożenie deklaracji członkowskiej może nastąpić on-line poprzez wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.isic.pl. Kandydat na członka stowarzyszonego Stowarzyszenia Almatur w toku procedury składania deklaracji członkowskiej za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest załączyć i przesłać skan swojej legitymacji szkolnej bądź studenckiej, ważnej w dacie składania deklaracji on-line oraz zdjęcia w formacie i o wymiarach zdjęcia legitymacyjnego.

4.2
Osoby, które w dacie złożenia deklaracji członkowskiej on-line nie miały ukończonych 16 lat winny wysłać na adres Stowarzyszenia Almatur nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej on-line pisemną zgodę ich przedstawicieli ustawowych na przystąpienie do Stowarzyszenia

5.1
Jako potwierdzenie członkostwa osoba otrzymuje po wniesieniu odpowiedniej opłaty tytułem składki członkowskiej wedle swego wyboru legitymacje ISIC albo ISIC –PTSM w jednym z poni6szych wariantów:
a) legitymację ISIC:
i. w wersji bez ubezpieczenia,
ii. z pakietem ubezpieczeniowym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce,
iii. z pakietem ubezpieczeniowym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Japonii,
b) legitymację ISIC-PTSM w przypadku, gdy dana osoba przystępując do Stowarzyszenia Almatur przystępuje jednocześnie do Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz International Hostelling:
i. w wersji bez ubezpieczenia,
ii. z pakietem ubezpieczeniowym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce,
iii. z pakietem ubezpieczeniowym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Japonii,
5.2.
Aktualna wysokość składek członkowskich dla członków stowarzyszonych przy uwzględnieniu wskazanych w pkt. 5.1 niniejszego regulaminu wariantów legitymacji potwierdzającej członkostwo jest wskazana na stronie internetowej www.isic.pl.
5.3.
W przypadku wyboru przez kandydata na członka stowarzyszonego Stowarzyszenia Almatur potwierdzenia członkowska w postaci legitymacji ISIC w wariancie wskazanym w §1 pkt.5.1.a)ii bądź legitymacji ISIC-PTSM w wariancie wskazanym w §1 pkt.5.1.b)ii niniejszego regulaminu możliwe jest wykupienie po wniesieniu opłaty z tego tytułu, aktualna wysokość której jest wskazana na stronie internetowej www.isic.pl ubezpieczenia w zakresie:
a) sportów ekstremalnych i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
5.4.
W przypadku wyboru przez kandydata na członka stowarzyszonego Stowarzyszenia Almatur potwierdzenia członkowska w postaci legitymacji ISIC w wariancie wskazanym w §1 pkt.5.1.a)iii bądź legitymacji ISIC-PTSM w wariancie wskazanym w §1 pkt.5.1.b)iii niniejszego regulaminu możliwe jest wykupienie po wniesieniu opłaty z tego tytułu, aktualna wysokość której jest wskazana na stronie internetowej www.isic.pl ubezpieczenia w zakresie:
a) sportów ekstremalnych i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
b) ubezpieczenie na terenie USA, Kanady, Australii i Japonii.
c) ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce,
 1. Okres ubezpieczenia posiadacza legitymacji odpowiada okresowi ważności legitymacji z zastrzeżeniem, iż:
 2. a) w przypadku ISIC – okres ubezpieczenia wynosi nie więcej niż 16 miesięcy i dla legitymacji wykupionej w okresie:
  i. 01.01. – 31.08. zachowuje ważność do końca danego roku kalendarzowego
  ii. 01.09. – 31.12. zachowuje ważność do końca następnego roku kalendarzowego
  b) w przypadku legitymacji ISIC-PTSM – okres ubezpieczenia wynosi zawsze 12 miesięcy od dnia wystawienia legitymacji.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków ubezpieczeń oferowanych w wariantach karty ISIC z ubezpieczeniami znajdują się w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia posiadaczy ISIC, ISIC-PTSM, ITIC, IYTC – ubezpieczenie podróżne” oraz „Ogólnych warunkach ubezpieczenia posiadaczy kart ISIC, ISIC-PTSM, ITIC, IYTC – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków” Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa S.A. zamieszczonych na stronie internetowej www.isic.pl.

§ 2 Składka członkowska i opłata za dodatkowe ubezpieczenie

 1. Wysokość składki członkowskiej oraz opłaty za dodatkowe ubezpieczenie, o którym mowa w § 1 pkt. 5.3 niniejszego regulaminu, podawanej na stronie internetowej www.isic.pl dla legitymacji ISIC oraz ISIC-PTSM przy uwzględnieniu poszczególnych wariantów tych legitymacji podawane są w złotych polskich i są kwotami brutto.
 2. Wysokość składki członkowskiej wskazana na stronie internetowej www.isic.pl dla poszczególnych wariantów legitymacji ISIC bądź ISIC-PTSM w dacie wypełnienia i przesłania deklaracji członkowskiej on-line, a także wskazana w tej dacie na stronie internetowej www.isic.pl wysokość opłat za dodatkowe ubezpieczenia, o których mowa w § 1 pkt. 5.3 oraz 5.4 niniejszego regulaminu, jest wiążąca dla Stowarzyszenia Almatur i osoby do niego przystępującej
 3. Koszty przesyłki legitymacji oraz materiałów informacyjnych na adres członka Stowarzyszenia pokrywa kandydat na członka. Koszty przesyłki są zgodne z opłatami pobieranymi przez firmy pocztowe.

§ 3 Wystawianie i przesyłka legitymacji

 1. Stowarzyszenie Almatur sprawdza, czy dane zawarte w przesłanej za pośrednictwem strony internetowej deklaracji członkowskiej oraz załączone do niej dokumenty są kompletne i nie budzą wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i w kompletności danych oraz braku uzasadnionych wątpliwości co do ich prawdziwości wystawia na potwierdzenie członkostwa w Stowarzyszeniu Almatur w charakterze członka stowarzyszonego wybraną przez członka legitymację w terminie 3 dni roboczych od daty zaksięgowania na rachunku składki członkowskiej w wysokości związanej z wariantem legitymacji ISIC bądź ISIC-PTSM wybranym przez członka z uwzględnieniem ewentualnego podwyższenia składki w przypadku wyboru dodatkowego ubezpieczenia.
 2. Stowarzyszenie Almatur przesyła wystawioną legitymację wraz z materiałami informacyjnymi dotyczącymi uprawnień posiadacza legitymacji ISIC oraz ISIC-PTSM oraz pakietu ubezpieczeniowego w przypadku wyboru legitymacji w wariancie z ubezpieczeniem za pośrednictwem firmy pocztowej wybranej przez Kandydata . Wysyłka dokonywana jest na wskazany w deklaracji członkowskiej adres zamieszkania, chyba że w deklaracji członkowskiej zostanie wskazany adres do korespondencji inny niż adres zamieszkania.
 3. Kandydat udziela Stowarzyszeniu Almatur jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie, z firmą pocztową, umowy o świadczenie usług w jego imieniu - celem przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Powyższe pełnomocnictwo pozwala na zminimalizowanie cen przesyłki pocztowej (o podatek VAT) i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego. Wynagrodzenie za pełnomocnictwo wliczono w cenę towaru, jako związane z jego zakupem. Jeżeli koszty wysyłki pokrywa stowarzyszenie powyższe pełnomocnictwo nie ma zastosowania
 4. Wysyłka legitymacji następuje po jej wystawieniu przez Stowarzyszenie Almatur zgodnie z postanowieniami § 3 pkt. 1 niniejszego regulaminu. Sposób i czas wysyłki jest zależny od adresu, na jaki na nastąpić dostawa, zgodnie z poniższym:
  a) Sposoby i czas dostawy w Polsce
  i. Przesyłki wysyłane listem poleconym priorytetowym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przewidywany czas dostawy: 4 dni robocze
  ii. Przesylki kurierskie wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej . Przewidywany czas dostawy: 1-2 dni robocze
  b) Sposoby i czas dostawy w Europie
  i. Poczta Polska przesyłka polecona, przewidywany czas dostawy: 10-14 dni roboczych
  ii. Poczta Polska przesyłka polecona priorytetowa, przewidywany czas dostawy: 7 dni roboczych
  iii. Poczta Polska przesyłka kurierska, przewidywany czas dostawy: 1-2 dni robocze
  c) Sposoby i czas dostawy poza Europą
  i. Poczta Polska przesyłka polecona, przewidywany czas dostawy: 2-6 tygodni
  ii. Poczta Polska przesyłka polecona priorytetowa, przewidywany czas dostawy: 7-14 dni roboczych
  iii. Poczta Polska przesyłka kurierska, przewidywany czas dostawy: 2-4 dni robocze
 5. Stowarzyszenie Almatur nie odpowiada za opóźnienia wynikające z działania bądź zaniechania firm pocztowych.
 6. W przypadku niedostarczenia przesyłki z powodu działania lub zaniechania firmy pocztowej nowa legitymacja zostanie wysłana dopiero w momencie otrzymania potwierdzenia od firmy pocztowej, że przesyłka nie została dostarczona.
 7. Almatur nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez członka Stowarzyszenia

§ 4 Wpłata składki członkowskiej

 1. Wpłat składki członkowskiej należy dokonywać elektronicznie poprzez płatności elektroniczne systemu realizującego proces składania deklaracji członkowskiej – Voyager.com
 2. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia elektronicznego z numerem karty (pomimo pobrania środków z konta ) wymagany jest kontakt z serwisem technicznym pod adresem isic.online@voyager.pl W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim Voyager.com zobowiązany jest do podjęcia próby ponownego wygenerowaniu numeru karty, a w przypadku gdy nie jest to możliwe do zwrotu wpłaconych środków w takiej sytuacji procedura składania deklaracji członkowskiej zostaje odrzucona.

§ 5 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia w dostarczonej legitymacji niezgodności danych z danymi zawartymi w deklaracji członkowskiej bądź niezgodności wariantu przesłanej legitymacji ISIC badz ISIC-PTSM z wybranym przy składaniu deklaracji, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo do zgłoszenia powy6szych niezgodności i żądania ich usunięcia.
  W takim przypadku członek Stowarzyszenia powinien odesłać legitymację przesyłką pocztową na adres Almaturu nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i przesłać na piśmie albo za pomocą poczty elektronicznej informacje o stwierdzonej niezgodności:
  Stowarzyszenie Almatur
  ul. Bagatela 10/10
  00-585 Warszawa

  Koszty przesyłki ponosi Stowarzyszenie Almatur, chyba że niezgodność zgłoszona przez członka Stowarzyszenia faktycznie nie występuje.
 2. W przypadku otrzymania zgłoszenia niezgodności, o których mowa w § 5 pkt. 1 umowy, Stowarzyszenie Almatur wystawi i wyśle na adres członka Stowarzyszenia prawidłowo nową legitymację w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wadliwej legitymacji i informacji o stwierdzonych przez członka Stowarzyszenia niezgodnościach.
 3. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty legitymacji jej Posiadaczowi nie przysługuje prawo jej wymiany na nową. Pomimo zniszczenia, uszkodzenia lub utraty legitymacji ubezpieczenie, o ile jest powiązane z danym typem legitymacji ważne do końca okresu jej ważności.

§ 6 Rezygnacja z legitymacji ISIC

 1. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu osoby, która przystąpiła do Stowarzyszenia poprzez wypełnienie i wysłanie deklaracji członkowskiej za pośrednictwem strony internetowej www.isic.pl, w terminie 10 dni od daty otrzymania legitymacji ISIC albo ISIC-PTSM:
 1. Osoby, która wykupiła dodatkowe ubezpieczenie, o którym mowa w § 1 pkt. 5.3 niniejszego regulaminu, z tego ubezpieczenia członek Stowarzyszenia ma prawo rezygnować z dodatkowego ubezpieczenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania legitymacji ISIC albo ISIC-PTSM, zaś Stowarzyszenie Almatur zwróci rezygnującemu opłatę pobraną za dodatkowe ubezpieczenie pomniejszoną o część opłaty proporcjonalną do okresu, przez jaki obowiązywała ochrona ubezpieczeniowa przed złożeniem oświadczenia w przedmiocie odstąpienia

§ 7 Świadectwo ubezpieczeniowe

 1. W przypadku legitymacji ISIC albo ISIC-PTSM z ubezpieczeniem, a także wykupu przez daną osobę dodatkowego ubezpieczenia, o którym mowa w § 1 pkt. 5.3 oraz 5.4 niniejszego regulaminu potwierdzeniem ochrony ubezpieczeniowej udzielonej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa S.A. jest świadectwo ubezpieczeniowe wystawiane i przesyłane członkowi Stowarzyszenia wraz z wybraną przez niego legitymacją ISIC bądź ISIC-PTSM.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy statutu Stowarzyszenia Almatur dostępnego na stronie www.isic.pl, ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz kodeksu cywilnego.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2010 r
 3. Stowarzyszenie Almatur zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.isic.pl.