Ubezpieczenie Signal IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE

Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwane dalej SIGNAL IDUNA, zawiera umowy ubezpieczenia z: osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza tym terytorium w czasie ich podróży zagranicznej oraz przedsiębiorcami (w znaczeniu nadanym art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsiębiorca może zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz osób zatrudnionych lub wskazanych przez ten podmiot.
Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje:
a) świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
b) świadczenie na wypadek śmierci.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki, które wydarzyły się w czasie trwania okresu ubezpieczenia

UWAGA!!!
Ubezpieczenie w wariancie BUSINESS jest przewidziane jedynie dla wyjazdów o charakterze służbowym, a SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego powstałe podczas podróży nie posiadającej charakteru służbowego.
Wariant BUSINESS różni się od wariantu TRAVEL:
    a) rozszerzonym pakietem assistance,
    b) brakiem możliwości zawarcia ubezpieczenia: rezygnacji z imprezy turystycznej, przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz anulacji biletu lotniczego, autokarowego, promowego,
    c) długością okresu, na jaki może zostać zawarte ubezpieczenie (tylko 6 lub 12 miesięczne okresy),
pod warunkiem, że każda podróż nie trwa dłużej niż 60 dni. Przy podróżach trwających dłużej niż 60 dni ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko pierwsze 60 dni.
    d) zakresem ochrony ubezpieczeniowej (ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA występuje jedynie w trakcie podróży mających charakter służbowy).

Ubezpieczenie w wariancie BUSINESSobejmuje:

koszty leczenia i assistance Ubezpieczonego, który przebywając za granicą kraju stałego miejsca zamieszkania musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Za koszty leczenia uważa się powstałe za granicą kraju stałego miejsca zamieszkania ubezpieczonego, wydatki poniesione na:
a) badania i zabiegi lekarskie
b) wizyty u lekarza,
c) zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
d) pobyt w ambulatorium lub szpitalu
e) poród, który nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży,
f) naprawę i zakup okularów oraz naprawę protez bezpośrednio po wypadku,
g) leczenie stomatologiczne nagłych stanów zapalnych zębów
h) komorę dekompresyjną w uzasadnionych medycznie przypadkach
i) transport Ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala
j) transport Ubezpieczonego między placówkami medycznymi
k) transport do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej
l) pokrycie kosztów ratownictwa, Suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie równowartość w złotych 5.000 EUR i stanowi podlimit sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.
UWAGA !!! Jeżeli w wyniku leczenia prowadzonego za granicą niezbędna jest kontynuacja leczenia w Rzeczpospolitej Polskiej ubezpieczenie obejmuje dodatkowo
a) zdjęcie gipsu, zmiany opatrunku, zdjęcie szwów, iniekcji, pierwszej konsultacji u lekarza rehabilitanta pod warunkiem posiadania skierowania wydanego przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą, a wyżej wymieniony serwis jest przeprowadzany po powrocie ubezpieczonego do kraju oraz jest kontynuacją leczenia, do którego istnieją wskazania medyczne. SIGNAL IDUNA pokrywa koszty leczenia w powyższym zakresie pod warunkiem, że Ubezpieczony skontaktuje się wcześniej z Centralą Alarmową w celu realizacji wyżej opisanych usług medycznych,
b) dzienne świadczenie szpitalne – w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel wypłaca dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 40 zł polskich za każdy dzień pobytu w szpitalu, licząc od 1 dnia, jednak nie dłużej niż do 10 dnia pobytu. Świadczenie to obejmuje wyłącznie pobyt w szpitalu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mający miejsce bezpośrednio po powrocie Ubezpieczonego do kraju, będący kontynuacją leczenia rozpoczętego za granicą. Podstawą wypłaty dziennego świadczenia szpitalnego jest karta informacyjna leczenia szpitalnego,
c) transport do i pomiędzy placówkami medycznymi po powrocie Ubezpieczonego do Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku gdy transport taki jest uzasadniony stanem zdrowia Ubezpieczonego. SIGNAL IDUNA pokrywa koszty transportu (najtańszym dostępnym środkiem transportu zaakceptowanym przez lekarza prowadzącego leczenie) nie dłużej niż do 10 dnia licząc od dnia powrotu do kraju.

assistance obejmuje:
a) pokrycie kosztów transportu w związku z koniecznością powrotu Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania
b) pokrycie kosztów transportu do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania po zakończeniu leczenia,
c) pokrycie dodatkowych kosztów transportu Ubezpieczonego
d) pokrycie dodatkowych kosztów wyżywienia (z wyłączeniem napojów alkoholowych) i zakwaterowania za granicą w celu rekonwalescencji,
e) pokrycie dodatkowych kosztów podróży osoby towarzyszącej niezbędnej do sprowadzenia Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania,
f) pokrycie kosztów wizyty osoby wskazanej przez Ubezpieczonego,
g) pokrycie dodatkowych kosztów wyżywienia (z wyłączeniem napojów alkoholowych) i zakwaterowania osoby towarzyszącej
h) pokrycie kosztów transportu zwłok Ubezpieczonego (tylko w przypadku osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
i) pokrycie kosztów transportu zwłok Ubezpieczonego (dotyczy osób, których krajem stałego miejsca zamieszkania nie jest Rzeczpospolita Polska)
j) pokrycie kosztów zakupu trumny bądź urny jak i kremacji za granicą, jeżeli miejscowe przepisy dotyczące transportu zwłok tego
k) całodobowy dyżur Centrali Alarmowej
l) przekazanie wiadomości
m) pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
n) pokrycie dodatkowych kosztów przedłużonego pobytu za granicą

Ubezpieczenie w wariancie BUSINESS obejmuje rónież:

a) opieka nad członkami rodziny
b) opieka nad nieletnimi dziećmi
c) pomoc w przypadku przerwania podróży
d) telefoniczna pomoc prawna
e) zastępstwo kierowcy 
f) pomoc w przypadku opóźnienia lotu
g) transport osoby w zastępstwo (tylko dla wariantu BUSINESS)
h) pomoc w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie gry w golfa

 

Sumy ubezpieczenia wynoszą:

 • w przypadku kosztów leczenia - od 10.000 EUR do 60.000 EUR,
 • w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków - 15.000 zł lub 100.000 zł,
 • w przypadku bagażu podróżnego - 1000 zł do 5.000 zł,
 • w przypadku bagażu sprzętu sportowego - 1000 zł do 5.000 zł,
 • w przypadku odpowiedzialności cywilnej - 30.000 EUR do 100.000 EUR.
 • koszty ratownictwa - podlimit kosztów leczenia 5.000 EUR
 • Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte także koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z dodatkowym ryzykiem, jak np.

 • wykonywanie pracy za granicą,
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka
 • amatorskie uprawianie sportów zimowych: narciarstwo snowboard
 • uprawianie sportów ekstremalnych
 • wyczynowe uprawianie sportów
 • następstwa chorób przewlekłych
 • .
  Podstawowa składka ubezpieczeniowa dla wybranego wariantu, w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową dodatkowych ryzyk, zostaje procentowo podniesiona.

  Jeśli zdarzy się wypadek...

  SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A..
  Biuro Likwidacji Szkód Turystycznych
  ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa
  Infolinia, tel.: +48 (22) 50-56-508

  Całodobowa centrala alarmowa

  Tel: +48 (22) 575 95 75
  sms: +48 661 000 888
  czynna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.