Ubezpieczenie Signal IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE PAKIET RODZINNY

Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwane dalej SIGNAL IDUNA, zawiera umowy ubezpieczenia z: osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza tym terytorium w czasie ich podróży zagranicznej. Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje:
a) świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
b) świadczenie na wypadek śmierci.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki, które wydarzyły się w czasie trwania okresu ubezpieczenia Ubezpieczenie może być zawarte w wariancie STANDARD z rozszerzonym zakresem o sporty wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla rodzin minimum 3 osób, maksymalnie 4 i minimalnie jednej osobie dorosłej

Ubezpieczenie w wariancie STANDARD obejmuje:

koszty leczenia i assistance Ubezpieczonego, który przebywając za granicą kraju stałego miejsca zamieszkania musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Za koszty leczenia uważa się powstałe za granicą kraju stałego miejsca zamieszkania ubezpieczonego, wydatki poniesione na:
a) badania i zabiegi lekarskie
b) wizyty u lekarza,
c) zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
d) pobyt w ambulatorium lub szpitalu
e) poród, który nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży,
f) naprawę i zakup okularów oraz naprawę protez bezpośrednio po wypadku,
g) leczenie stomatologiczne nagłych stanów zapalnych zębów
h) komorę dekompresyjną w uzasadnionych medycznie przypadkach
i) transport Ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala
j) transport Ubezpieczonego między placówkami medycznymi
k) transport do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej
l) pokrycie kosztów ratownictwa, Suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie równowartość w złotych 5.000 EUR i stanowi podlimit sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.
UWAGA !!! Jeżeli w wyniku leczenia prowadzonego za granicą niezbędna jest kontynuacja leczenia w Rzeczpospolitej Polskiej ubezpieczenie obejmuje dodatkowo
a) zdjęcie gipsu, zmiany opatrunku, zdjęcie szwów, iniekcji, pierwszej konsultacji u lekarza rehabilitanta pod warunkiem posiadania skierowania wydanego przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą, a wyżej wymieniony serwis jest przeprowadzany po powrocie ubezpieczonego do kraju oraz jest kontynuacją leczenia, do którego istnieją wskazania medyczne. SIGNAL IDUNA pokrywa koszty leczenia w powyższym zakresie pod warunkiem, że Ubezpieczony skontaktuje się wcześniej z Centralą Alarmową w celu realizacji wyżej opisanych usług medycznych,
b) dzienne świadczenie szpitalne – w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel wypłaca dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 40 zł polskich za każdy dzień pobytu w szpitalu, licząc od 1 dnia, jednak nie dłużej niż do 10 dnia pobytu. Świadczenie to obejmuje wyłącznie pobyt w szpitalu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mający miejsce bezpośrednio po powrocie Ubezpieczonego do kraju, będący kontynuacją leczenia rozpoczętego za granicą. Podstawą wypłaty dziennego świadczenia szpitalnego jest karta informacyjna leczenia szpitalnego,
c) transport do i pomiędzy placówkami medycznymi po powrocie Ubezpieczonego do Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku gdy transport taki jest uzasadniony stanem zdrowia Ubezpieczonego. SIGNAL IDUNA pokrywa koszty transportu (najtańszym dostępnym środkiem transportu zaakceptowanym przez lekarza prowadzącego leczenie) nie dłużej niż do 10 dnia licząc od dnia powrotu do kraju.

assistance obejmuje:
a) pokrycie kosztów transportu w związku z koniecznością powrotu Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania
b) pokrycie kosztów transportu do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania po zakończeniu leczenia,
c) pokrycie dodatkowych kosztów transportu Ubezpieczonego
d) pokrycie dodatkowych kosztów wyżywienia (z wyłączeniem napojów alkoholowych) i zakwaterowania za granicą w celu rekonwalescencji,
e) pokrycie dodatkowych kosztów podróży osoby towarzyszącej niezbędnej do sprowadzenia Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania,
f) pokrycie kosztów wizyty osoby wskazanej przez Ubezpieczonego,
g) pokrycie dodatkowych kosztów wyżywienia (z wyłączeniem napojów alkoholowych) i zakwaterowania osoby towarzyszącej
h) pokrycie kosztów transportu zwłok Ubezpieczonego (tylko w przypadku osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
i) pokrycie kosztów transportu zwłok Ubezpieczonego (dotyczy osób, których krajem stałego miejsca zamieszkania nie jest Rzeczpospolita Polska)
j) pokrycie kosztów zakupu trumny bądź urny jak i kremacji za granicą, jeżeli miejscowe przepisy dotyczące transportu zwłok tego
k) całodobowy dyżur Centrali Alarmowej
l) przekazanie wiadomości
m) pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
n) pokrycie dodatkowych kosztów przedłużonego pobytu za granicą
 • Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte także koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z dodatkowym ryzykiem, jak np.

 • następstwa chorób przewlekłych
 • .
  Podstawowa składka ubezpieczeniowa dla wybranego wariantu, w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową dodatkowych ryzyk, zostaje procentowo podniesiona.

  Jeśli zdarzy się wypadek...

  SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A..
  Biuro Likwidacji Szkód Turystycznych
  ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa
  Infolinia, tel.: +48 (22) 50-56-508

  Całodobowa centrala alarmowa

  Tel: +48 (22) 575 95 75
  sms: +48 661 000 888
  czynna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.