REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
TU EUROPA SA
ZA POŚREDNICTWEM SERWISU POLISA ON-LINE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres Usług świadczonych przez TU EUROPA SA (zwaną dalej Usługodawcą) drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem https://ssl.voyager.pl/PolisaOnline/Europa/ w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści.
 4. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Zakazane jest przesyłanie przez Usługobiorcę do Usługodawcy informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści Usługodawca może wystąpić na drogę prawną, zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego (roszczenia odszkodowawcze od Usługobiorcy).

§ 2 DEFINICJE

 1. Serwis polisa on-line – udostępniany przez Usługodawcę serwis internetowy o charakterze informacyjno-transakcyjnym, dostępny pod adresem internetowym: https://ssl.voyager.pl/PolisaOnline/Europa/, umożliwiający Usługobiorcy korzystanie z Usług;
 2. Usługodawca – Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002736, REGON 272324625, NIP 895-10-07-276, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości 31 500 000 zł; posiadające zezwolenie Ministra Finansów z dnia 07.11.1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej; adres elektroniczny: sekretariat@tueuropa.pl;
 3. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu polisa on-line, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 4. Usługobiorca (Klient) – osoba fizyczna, która została zarejestrowana w Serwisie polisa on-line i może korzystać z Usług zgodnie z Regulaminem.

§ 3 PROCES ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA, JĘZYK I PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Zasady zawarcia umowy ubezpieczenia, okres na jaki może zostać zawarta umowa oraz warunki jej wykonywania, w tym prawa i obowiązki obu stron umowy ubezpieczenia, opis świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia i tryb dochodzenia roszczeń w związku z zajściem zdarzenia objętego ubezpieczeniem, określone są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na podstawie polskich przepisów prawa, które mają zastosowanie do relacji pomiędzy Usługodawcą a Klientem przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak również mają zastosowanie do jej wykonania.
 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na warunkach określonych w OWU.
 4. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest wygenerowanie przez system numeru polisy i wysłanie stosownego potwierdzenia pocztą elektroniczną na adres Klienta.
 5. Wygenerowanie numeru polisy następuje pod warunkiem, że czynności: wprowadzenia przez Klienta danych do kalkulatora składki, złożenie oferty przez Usługodawcę oraz przyjęcie oferty przez Klienta zostaną dokonane w trakcie jednej transmisji.
 6. W celu zawarcia umowy ubezpieczenia należy, po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego i po zapoznaniu się z ofertą ubezpieczeń oraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, zwanymi dalej OWU, wprowadzić wymagane dane do kalkulatora składki, za pomocą którego obliczana jest wysokość składki.
 7. Po wyliczeniu składki oferta Usługodawcy stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, która wiąże Ubezpieczyciela pod warunkiem, że zostanie niezwłocznie przyjęta przez Klienta. Przyjęcie oferty następuje poprzez przesłanie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. W tym celu należy wybrać opcję „Kupuję” oraz dokonać płatności składki w formie przelewu elektronicznego lub płatności przy użyciu karty kredytowej.
 8. Klient jest zobowiązany przedstawić we wniosku prawidłowe dane. Za niewłaściwe, błędne, nieprawdziwe bądź niekompletne wypełnienie danych odpowiedzialność ponosi Klient.

§ 4 INFORMACJE O WYSOKOŚCI SKŁADKI I INNYCH KOSZTACH ZWIĄZANYCH Z UMOWĄ UBEZPIECZENIA

 1. Wysokość należnej z tytułu umowy ubezpieczenia składki ubezpieczeniowej zostaje ustalona na podstawie taryfy obowiązującej w dniu wypełnienia wniosku, w oparciu o kalkulator składki dostępny na stronie internetowej, po wprowadzeniu do kalkulatora niezbędnych danych.
 2. Wskazanie kosztów i opłat obciążających Ubezpieczającego, wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia oraz zasady określone zostały we wniosku oraz OWU, stanowiących integralną część powyższego Regulaminu.

§ 5 ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA ORAZ TRYB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Informacje o prawie i sposobie odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia, sądzie właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy ubezpieczenia oraz sposobie składania skarg i zażaleń, zawarte są w OWU stanowiących integralną część powyższego Regulaminu..

§ 6 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług oraz działania Serwisu polisa on-line.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny, numer telefonu, opis zgłaszanych zastrzeżeń, podpis Usługobiorcy składającego reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Zarząd Usługodawcy w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub opis zgłaszanych zastrzeżeń wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Usługobiorcy składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas na udzielanie dodatkowych wyjaśnień przez Usługobiorcę przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 4. 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca informowany jest listem zwykłym wysyłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji lub telefonicznie.

§ 7 WYMAGANIA TECHNICZNE I POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z serwisu polisa on-line jest dostęp do Internetu, komputer PC, przeglądarka WWW z aktywną opcją SSL.
 2. Usługodawca stosuje najnowocześniejsze zabezpieczenia gwarantujące całkowite bezpieczeństwo przy korzystaniu z usług i systemów informatycznych. Polityka bezpieczeństwa obejmuje w szczególności:

  1)    ochronę środków i transakcji,

  2)    ochronę danych osobowych przekazywanych do Usługodawcy.

 3. Elementami bezpiecznej polityki są:

  1)    szyfrowanie transmisji pomiędzy Klientem i Usługodawcą za pomocą protokołu transmisji SSL o długości klucza 128 bit. ,

  2)    ochrona danych osobowych zgodnie z obowiązującą Ustawą.

 4. Dane gromadzone w serwisie internetowym mają postać danych osobowych i kontaktowych wprowadzonych przez użytkownika poprzez gotowe formularze jak również w postaci wpisów w logach na serwerze, adresów IP, plików cookies itp.

§ 7 WYMAGANIA TECHNICZNE I POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym terminie.
 2. Zmiany w Regulaminie będą doręczane Usługobiorcy poprzez ich publikację/ umieszczenie na stronie internetowej https://ssl.voyager.pl/PolisaOnline/Europa/.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z:

  1)    brakiem dostępu do Serwisu polisa on-line z przyczyn niezależnych od Usługodawcy

  2)    dostępem  osób trzecich do Serwisu polisa on-line przy użyciu Loginu i Hasła Usługobiorcy, ujawnionych przez Usługobiorcę świadomie lub nieświadomie, w szczególności przez niewłaściwe ich zabezpieczenie.

 4. Usługodawca nie pobiera od Usługobiorcy opłat za korzystanie z Serwisu polisa on-line.
 5. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych poprzez Serwis polisa on-line jest Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4. Administrator danych przetwarza dane osobowe Usługobiorcy z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 6. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez administratora danych w celu wykonania Umowy ubezpieczenia oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu polisa on-line, jak również – pod warunkiem wyrażenia przez Usługobiorcę zgody – w celach marketingowych.
 7. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz innych ustaw, w tym: Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności, ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.).
 9. Niniejszy Regulamin przyjęty został Uchwałą Zarządu TU EUROPA SA nr 01/07/09 z dnia 16. lipca 2009 r.
 10. 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2009 r.