Karta SIC WORLD

sic.jpg

Posiadacze Kart SIC WORLD ubezpieczeni są od kosztów leczenia wraz z assistance, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz odpowiedzialności cywilnej związanej z amatorskim uprawianiem sportu i kosztów ratownictwa w czasie podróży zagranicznej do wszystkich państw świata, z wyłączeniem USA, Kanady i Rzeczypospolitej Polskiej, oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie całego świata (także na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, USA i Kanady) w okresie ważności Karty.
Jednakże ubezpieczenie nie obejmuje sportów zimowych, wysokiego ryzyka oraz wyczynowego uprawiania sportów


Sumy ubezpieczenia oraz limity dla Karty SIC w wersji WORLD i WORLD SPORT oraz WORLD SPORT PLUS przedstawia poniższa tabela:


ZAKRES UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA

oraz limity

- wersja WORLD

SUMA UBEZPIECZENIA

oraz limity

- wersja WORLD SPORT

- wersja WORLD SPORT PLUS

SUMA UBEZPIECZENIA KL

Suma ubezpieczenia na koszty leczenia, assistance oraz koszty ratownictwa

(Suma Ubezpieczenia KL)


60 000 EUR

60 000 EUR

LIMITY W SUMIE UBEZPIECZENIA KL

KOSZTY LECZENIA – LIMITY

Koszty leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Koszty leczenia stomatologicznego

250 EUR

250 EUR

Koszty transportu Ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Koszty transportu Ubezpieczonego między placówkami medycznymi

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Koszty transportu do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej

500 EUR

500 EUR

Koszty naprawy i zakupu okularów, naprawy protez

600 EUR

600 EUR

Koszty kontynuacji leczenia za granicą

250 EUR

250 EUR

Koszty komory dekompresyjnej

-

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

INNE ŚWIADCZENIA

Dzienne świadczenie szpitalne

(§6 ust. 5)

40 PLN, od 1 do 10 dnia pobytu w szpitalu

40 PLN, od 1 do 10 dnia pobytu w szpitalu

Koszty przeglądu stomatologicznego

100 PLN

100 PLN

ASSISTANCE – LIMITY

Koszty transportu do RP

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Koszty transportu do KSMZ

5 000 EUR

5 000 EUR

Koszty transportu w celu kontynuacji podróży

500 EUR

500 EUR

Koszty podróży osoby towarzyszącej

2 000 EUR

2 000 EUR

Koszty wyżywienia

i zakwaterowania osoby towarzyszącej

100 EUR za dzień, maksymalnie przez 7 dni

100 EUR za dzień, maksymalnie przez 7 dni

Koszty podróży osoby wskazanej

2 000 EUR

2 000 EUR

Koszty wyżywienia

i zakwaterowania osoby wskazanej

100 EUR za dzień, maksymalnie przez 7 dni

100 EUR za dzień, maksymalnie przez 7 dni

Koszty rekonwalescencji

100 EUR za dzień, maksymalnie przez 7 dni

100 EUR za dzień, maksymalnie przez 7 dni

Koszty transportu zwłok ubezpieczonego do RP lub pogrzebu zagranicą

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Do wysokości Sumy Ubezpieczenia KL

Koszty transportu zwłok ubezpieczonego do KSMZ lub pogrzebu za granicą


5 000 EUR

5 000 EURKOSZTY RATOWNICTWA - LIMIT

KR (ubezpieczenie kosztów ratownictwa)

5 000 EUR

5 000 EUR

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU – SUMA UBEZPIECZENIA

NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – trwały uszczerbek)

15 000 PLN

20 000 PLN

NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków –śmierć)

10 000 PLN

15 000 PLN

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA – SUMA UBEZPIECZENIA

OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) – Suma Ubezpieczenia OC


30 000 EUR

50 000 EUR

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA – LIMITY W SUMIE UBEZPIECZENIA OC

OC w życiu prywatnym oraz związane z amatorskim uprawianiem sportu

osobowe

22 500 EUR

22 500 EUR

OC w życiu prywatnym oraz związane z amatorskim uprawianiem sportu

rzeczowe

7 500 EUR

7 500 EUR

OC związane z uprawianiem:

-w wersji SPORT

sportów zimowych i wysokiego ryzyka

- w wersji SPORT PLUS sportów zimowych, wysokiego ryzyka

i wyczynowych

osobowe

-

15 000 EUR

OC związane z uprawianiem sportów:

-w wersji SPORT

sportów zimowych i wysokiego ryzyka

- w wersji SPORT PLUS sportów zimowych, wysokiego ryzyka

i wyczynowych

rzeczowe

-

5 000 EUR

Jeśli zdarzy się wypadek...

SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A..
Biuro Likwidacji Szkód Turystycznych
ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa
Infolinia, tel.: +48 (22) 50-56-508

Całodobowa centrala alarmowa

Tel: +48 (22) 575 95 75
sms: +48 661 000 888
czynna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.