Karta SIC Polska

sic.jpg

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy jedynie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń związanych z odpowiedzialnością cywilną Ubezpieczonego, które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ubezpieczyć mogą się jedynie osoby posiadające ważną Kartę SIC, które w dniu jej nabycia ukończyły 12 lat, a nie ukończyły 30 roku życia.
Przedmiotem ubezpieczenia dla posiadaczy Kart SIC w wersji POLSKA są:
a) następstwa nieszczęśliwych wypadków,
b) odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,
c) odpowiedzialność cywilna związana z amatorskim uprawianiem sportu.
Posiadacze Kart SIC w wersji POLSKA ubezpieczeni są od następstw amatorskiego uprawiania sportu ale ubezpieczenie nie obejmuje sportów zimowych, wysokiego ryzyka oraz wyczynowego uprawiania sportów.

Sumy ubezpieczenia oraz limity dla Karty SIC w wersji POLSKA przedstawia poniższa tabela:

ZAKRES UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA

oraz limity odpowiedzialności

- wersja POLSKA

NASTEPSTWA NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

– SUMA UBEZPIECZENIA

NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – trwały uszczerbek)

20 000 PLN

NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków –śmierć)

10 000 PLN

INNE ŚWIADCZENIA

Dzienne świadczenie szpitalne

40 PLN, od 10 do 60 dnia pobytu w szpitalu

Koszty przeglądu stomatologicznego

100 PLN

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

– SUMA UBEZPIECZENIA

OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) – suma ubezpieczenia

120 000 PLN

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

– LIMITY W SUMIE UBEZPIECZENIA OC

OC w życiu prywatnym - osobowe

90 000 PLN

OC w życiu prywatnym - rzeczowe

30 000 PLN

OC związane z amatorskim uprawianiem sportu - osobowe

60 000 PLN

OC związane z amatorskim uprawianiem sportu - rzeczowe

20 000 PLN

Jeśli zdarzy się wypadek...

SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A..
Biuro Likwidacji Szkód Turystycznych
ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa
Infolinia, tel.: +48 (22) 50-56-508

Całodobowa centrala alarmowa

Tel: +48 (22) 575 95 75
sms: +48 661 000 888
czynna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.