POSTĘPOWANIE W RAZIE NAGŁEGO ZACHOROWANIA LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

 

I.                    WIZYTA AMBULATORYJNA

 1. Należy uzyskać od lekarza dokumentację zawierającą diagnozę lekarską i oryginał rachunku.
 2. Koszty leczenia nie przekraczające 100 EURO należy opłacić z własnych środków i zachować oryginały dowodów opłat.
 3. Zabezpieczyć wszelkie inne dowody uzasadniające zgłaszane roszczenia.
 4. Pobrać ze strony www.signal-iduna.pl / zakładka Zgłoszenia Szkody - druk „zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia” i wypełnić go dokładnie.
 5. W terminie 7 dni po powrocie do Polski należy przesłać do Signal Iduna Polska S.A. wypełniony druk „zgłoszenia szkody ...” i uzyskaną dokumentacją medyczną (koniecznie oryginały).
 6. SIGNAL IDUNA dokona zwrotu za opłacone przez Ubezpieczonego leczeniena rachunek bankowy.
 

II.                 HOSPITALIZACJA LUB KONIECZNOŚĆ ZORGANIZOWANIA TRANSPORTU Z ZAGRANICY DO POLSKI

Należy zgłosić sprawę do Centrali Alarmowej

Telefon czynny całą dobę: +48 (22) 575 95 75
                               sms: +48    661 000 888

 1. Podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, kontaktowy numer telefonu oraz w miarę możliwości odpowiedzieć na pytania zadawane przez pracownika Centrali Alarmowej.

POSTĘPOWANIE W RAZIE SZKODY BAGAŻOWEJ

 1. Zgłosić kradzież z włamaniem obsłudze środka komunikacji, kierownictwu hotelu itp. i uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów, w przypadku gdy ubezpieczony bagaż znajdował się pod opieką Ubezpieczonego w czasie jazdy środkiem komunikacji publicznej lub w miejscu zakwaterowania.
 2. Zawiadomić policję i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia szkody wraz z wykazem utraconych przedmiotów. W przypadku utraty bagażu podczas transportu lotniczego koniecznym jest posiadanie protokołu zgłoszenia szkody na lotnisku wraz z biletem i wywieszką bagażową.
 3. Pobrać ze strony www.signal-iduna.pl / zakładka Zgłoszenia Szkody druk „zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu podróżnego” i wypełnić go dokładnie.
 4. W terminie 7 dni po powrocie do Polski należy przesłać do Signal Iduna Polska S.A. wypełniony druk „zgłoszenia szkody ...” wraz z pisemnym potwierdzeniem zaistnienia szkody.
 5. SIGNAL IDUNA przekaże odszkodowanie na rachunek bankowy Ubezpieczonego

Adres do korespondencji:

SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A..
Biuro Likwidacji Szkód Turystycznych
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
Infolinia, tel.: +48 22 50 56 506