Regulamin korzystania z serwisu - "polisa/karta on-line"

§ 1
Zakres

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zawierania umowy ubezpieczenia za pośrednictwem strony www i dokonywania płatności za ten zakup przy użyciu kart płatniczych i przelewów elektronicznych.

§ 2
Definicje

 1. Serwis specjalny - całość serwerowego rozwiązania informatycznego współpracującego z istniejącym systemem Voyager.Polisa, udostępnianego za pośrednictwem publicznej sieci Internet, do którego dostęp będzie możliwy po stronie klienckiej za pomocą komputerowej przeglądarki internetowej;
 2. Strony transakcyjne - wybrane strony internetowe serwisu specjalnego, zawierające formularze umożliwiające zawieranie umów ubezpieczeniowych na odległość i bieżące dokonywanie płatności przy użyciu kart płatniczych i natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych;
 3. Użytkownik końcowy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu internetowego;
 4. Ubezpieczający - osoba fizyczna lub prawna która zawarła umowę ubezpieczenia;
 5. Ubezpieczony - osoba, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia;
 6. Polisa – dokument utworzony przy pomocy serwisu specjalnego, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej oraz jej warunki;
 7. Numer polisy - unikalny numer nadany automatycznie w serwisie specjalnym przez system Voyager.Polisa w momencie zawarcia umowy ubezpieczeniowej;
 8. System rezerwacji Voyager - rozwiązanie informatyczne pozostające w wyłącznej dyspozycji Voyager.com i udostępniany w publicznej sieci Internet,
 9. Ogólne Warunki Ubezpieczenia - przepisy określające wzajemne prawa i obowiązki umawiających się stron umowy ubezpieczenia;
 10. Warunki serwisu - przepisy określające warunki na jakich udostępniono możliwość zawierania umów ubezpieczeniowych przez serwis specjalny w sieci Internet,
 11. Regulamin korzystania z serwisu - którego akceptacja następuje w trakcie procesu zakupu polisy.
 12. Ogólne Warunki Ubezpieczenia „OWU” - szczegółowe warunki ubezpieczenia określone przez Ubezpieczyciela dotyczące produktów ubezpieczeniowych oferowanych za pośrednictwem serwisów specjalnych.

§ 3
Zawarcie umowy ubezpieczenia

 1. Użytkownik końcowy za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje wyboru rodzaju ubezpieczenia, zakres i sumę ubezpieczenia.
 2. Warunkiem dokonania zakupu jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika końcowego danych poszczególnych ubezpieczonych, wskazanie osób uposażonych a także akceptacja „OWU”, stosownego Regulaminu zawierania umów ubezpieczenia oraz niniejszego regulaminu.
 3. Ubezpieczenie zakupione w systemie online uznane jest za ważne w momencie otrzymania unikalnego numeru polisy nadanego przez system.
 4. Brak wygenerowanego numeru polisy, pomimo pobranych środków od klienta oznacza, że transakcja nie doszła do skutku. W takim przypadku klient winien skontaktować się z pomocą techniczną pod adresem polisa@voyager.pl i przesłać potwierdzenie dokonania płatności.
 5. Zakup polisy następuje po wyliczeniu przez system składki za ubezpieczenie i naciśnięcie klawisza Zamówienie z Obowiązkiem Zapłaty znajdującego się na stronie transakcyjnej, a następnie zapłaceniu pełnej kwoty poprzez jeden z oferowanych systemów płatności.
  1. Płatności kartą są obsługiwane przez serwery weryfikatorów zapewniające bezpieczną realizację transakcji. W momencie zakupu karta płatnicza o numerach podanych przez Użytkownika końcowego zostaje obciążona kwotą stanowiącą równowartość należności za skalkulowaną przez system składkę za ubezpieczenie. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie płatniczej rezerwacja nie zostanie potwierdzona.
  2. Aby dokonać płatności poprzez przelewy elektroniczne wymienionych w serwisie banków, należy posiadać konto odpowiednio we wskazanym banku a także kwotę stanowiącą równowartość należności za polisę. Rachunek zostaje obciążone natychmiast po dokonaniu zakupu polisy.
  3. Osoba zawierająca ubezpieczenie musi być osobą pełnoletnią. W przeciwnym wypadku ubezpieczenie będzie nieważne i Ubezpieczyciel nie będzie ponosił z tytułu tak zawartego ubezpieczenia żadnej odpowiedzialności. Osoba ubezpieczająca musi posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych.
 6. Po spełnieniu warunków określonych w pkt. 2 i 5 Użytkownik końcowy otrzymuje unikalny numer polisy będący podstawą do likwidacji szkód. Numer ten będzie znajdował się na potwierdzeniu wydruku polisy.
 7. Dokonanie zakupu polisy ubezpieczeniowej za pośrednictwem serwisu "polisa online" jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, stosownego Regulaminu zawierania umów ubezpieczenia oraz niniejszego regulaminu.
 8. W przypadku zakupu kart może zostać doliczona opłata za wysyłkę kart na adres klienta.
 9. Zwrot składki za polisę przez właściciela serwisu specjalnego dokonywane jest na konto, z którego został dokonany zakup polisy.

§ 4
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkownika końcowego jest Ubezpieczający. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Użytkownikowi końcowemu jak i Ubezpieczonemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych. W celu poprawienia danych osobowych Użytkownik końcowy powinien skontaktować się poprzez e-mail na adres właściciela serwisu.
 3. Podanie przez Użytkownika końcowego nieprawidłowych danych kontaktowych tj. telefon i e-mail, co powoduje brak możliwości skontaktowania się z Ubezpieczonym czy Zamawiającym, może skutkować wycofaniem transakcji z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
 4. Voyager.com Sp. z o.o. zapewnia, iż zastosowane rozwiązania i środki techniczne zapewniają przestrzeganie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024)

§ 5
Prawa i obowiązki stron

 1. Użytkownik końcowy zobowiązany jest:
  1. korzystać ze stron transakcyjnych zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
  2. nie przenosić praw wynikających z zawarcia umowy na osoby trzecie,
  3. podać prawdziwe dane osobowe i te dotyczące płatności kartą,
  4. nie wykorzystywać stron transakcyjnych w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych,
  5. przy rezygnacji z zamówienia na zwrot polisy musi wyrazić zgodę Ubezpieczyciel.
 2. Użytkownik końcowy oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania ze stron transakcyjnych są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
 3. Użytkownikowi końcowemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej. W tym celu powinien skontaktować się z właścicielem serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem polisa@voyager.pl w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Użytkownik końcowy jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji i dokumentacji dotyczących składanej reklamacji.
 4. Ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika końcowego niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących karty płatniczej.
 5. Użytkownik końcowy oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawnokarne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.
Obowiązuje od dnia 11.08.2016r